Obrazovni profil POSLOVNI ADMINISTRATOR

Ići dole

Obrazovni profil POSLOVNI ADMINISTRATOR Empty Obrazovni profil POSLOVNI ADMINISTRATOR

Počalji od Admin taj 31.08.11 12:27

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole.
Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine planiranja i organizacije rada koordinatorskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, metoda i tehnika administrativnog praćenja funkcija preduzeća — nabavke, skladištenja i prodaje. Takođe, steći će znanja i veštine svih oblika korespondencije i komunikacije, usmene i pisane, uz upotrebu različitog kancelarijskog pribora i alata, računarske tehnike i drugih savremenih tehnika rada.
Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, u školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.
Praktična nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta — 20%. U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.

Nastava poslovno-administrativne obuke obavlja se u biroima za obuku, gde se simuliraju sekretarsko-administrativni poslovi kao i poslovi u različitim sektorima i službama u okviru preduzeća.
Biro je opremljen zahvaljujući donaciji GTZ-a i to: kancelarijskim nameštajem, računarima i drugom opremom neophodnom za obavljanje kancelarijskih poslova, kao što je oprema za simuliranje sastanaka i prezentacija, kancelarijski materijal i alati koji su potrebni za obavljanje poslovno-administrativnih poslova. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa i objektivnog ocenjivanja, komunikacije i sl. U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima u kojima bi učenici u praksi proverili stečena znanja i praktično savladali poslovno-administrativne veštine. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima. Ugovore sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, gde, kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Poslovni administratori će znati i umeti da:
planiraju i prave raspored rada;
obavljaju koordinatorske poslove;
poštuju i primenjuju propise;
pripremaju sastanke, promocije, prezentacije i službena putovanja;
komuniciraju sa klijentima i zaposlenima;
obavljaju poslovnu korespondenciju;
poznaju bilansne postupke;
obavljaju razmenu informacija sa knjigovodstvom;
vode evidenciju o zaposlenima;
prate rokove fiskalnih obaveza;
poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
arhiviraju dokumentaciju.

U okviru jednog preduzeća poslovni administratori obavljaju sledeće dužnosti:
poslove planiranja rada i organizovanja aktivnosti;
poslovnu korespondenciju;
poslovnu komunikaciju sa klijentima i zaposlenima;
obavljaju osnovne knjigovodstveno-blagajničke poslove;
vode nabavku za potrebe firme.

Poslovni administrator radi, po pravilu, u kancelariji. Radno mesto poslovni administratori nalaze u preduzećima — firmama koje se bave različitim vrstama delatnosti, odnosno mogu obavljati sekretarske, administrativne, upravne i knjigovodstveno-blagajničke poslove. Takođe, mogu obavljati poslove skladištenja, nabavke, pa i prodaje. Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama. Otuda njihovo radno mesto može biti u preduzećima privrednih i vanprivrednih delatnosti. Preporuka je da to budu po veličini mala ili srednja preduzeća.

Opis poslova (slika zanimanja)

Širok je spektar poslovnih aktivnosti koje poslovni administratori mogu da obavljaju u nekom preduzeću, ustanovi, instituciji ili bilo kojoj poslovnoj organizaciji.
Poslovni administratori obavljaju poslove planiranja i organizacije poslovnih aktivnosti, poslovnu korespondenciju i komunikaciju, jednostavne knjigovodstveno-blagajničke poslove, vode različite vrste evidencije i, takođe, imaju značajnu ulogu u koordinaciji poslovnih aktivnosti.
Poslovni administratori moraju imati izražene sklonosti ka poštovanju reda i zakonitosti, jer planiraju i organizuju svoje poslovne aktivnosti koje se odnose i na druge zaposlene.
U obavljanju poslovne korespondencije i komunikacije pokazuju svu veštinu savladavanja administrativno-kancelarijskih aktivnosti, koje su po svom obimu i najveći deo poslova koje obavlja poslovni administrator. Obavljanje ovih zadataka istovremeno zahteva punu pažnju i odgovornost.
U obavljanju knjigovodstvenih poslova poslovni administratori su usmereni, najviše, na rad sa gotovim novcem i na vođenje blagajne, ali obavljaju i druge knjigovodstvene poslove, naročito vezane za sastavljanje i primanje računa, izradu obračuna i kalkulacija, prosleđivanje naloga, plaćanja obaveza i praćenja troškova.
Poslovni administratori moraju pokazati primenu brzog logičkog mišljenja u obavljanju koordinacije poslovnih aktivnosti, gde, pre svega, posreduju između sfere odlučivanja i sfere izvršenja u okviru preduzeća. Takođe, kako su gotovo sve poslovne aktivnosti vezane za rokove, poslovni administratori moraju imati izraženu odgovornost za poštovanje određenih vremenskih termina.

U oblasti kancelarijsko-administrativnih poslova poslovni administratori:
planiraju i organizuju rad i vode dokumentaciju;
primaju, raspoređuju, otpremaju i arhiviraju poštu;
nabavljaju kancelarijski i drugi potrošni materijal;
rade na kancelarijskim mašinama i aparatima;
arhiviraju dokumentaciju.

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori:
rade sa tekućom poštom i aktima;
primenjuju sredstva veze — usmene, pisane, elektronske, vizuelne i auditivne;
sastavljaju i izdaju različite vrste podnesaka — zahteva, molbi, prijava, predloga;
obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama;
pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije i organizuju službena putovanja.

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju:
blagajničke poslove;
isplaćuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze;
prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

Zadaci i poslovi (koraci u radu poslovnog administratora)
Planiranje rada i organizacija aktivnosti
Planiranje dnevnog rasporeda.
Pripremanje sastanaka.
Pripremanje službenih putovanja.
Pripremanje promocija, prezentacija proslava.
Obrada predloga za donacije i sponzorstva.
Obavljanje komunikacije sa klijentima i zaposlenima
Primena sredstava veze — usmenih, pisanih, elektronskih, vizuelnih i auditivnih.
Poštovanje pravila firme.
Pružanje i razmena informacija.
Obavljanje poslovne korespondencije

Sastavljanje kratkih isprava (potvrda, priznanica, reversa, uverenja).
Pisanje poslovnih pisama (upit, ponuda, cenovnik, porudžbina, reklamacija).
Korišćenje različitih softwera.

Obavljanje poslova sa dokumentacijom
Prijem, otvaranje, pregled, raspoređivanje, ekspedicija pošte.
Zavođenje primljene pošte i akata (u različite vrste knjiga i formiranje kartoteka).
Arhiviranje dokumenata.

Vođenje evidencije o zaposlenima
Otvaranje i vođenje personalnih dosijea.
Evidentiranje prisutnosti zaposlenih.

Obavljanje knjigovodstveno-blagajničkih poslova
Obavljanje poslova u platnom prometu.
Vođenje blagajne i sastavljanje blagajničke dokumentacije.

Obavljanje izvršnih funkcija
Nabavka kancelarijskog materijala.
Prijem i kontrola robe — reklamacije na kvalitet, količinu i vrstu robe.

Sadržaji obrazovanja

U preduzeću gde se obučavaju budući poslovni administratori uče, na primer:
kako se planiraju, organizuju i izvršavaju kancelarijski poslovi;
metode obuhvatanja i obrade podataka za obračun zarada;
primanje i evidenciju pošte i akata;
obrada tekstova;
primenu sredstava veze, računara kao i drugih aparata i uređaja.

U stručnoj školi poslovni administratori uče:
postupak osnivanja preduzeća; poslove platnog prometa;
rad sa tekućom poštom i aktima;
rad na računaru.

Završetak obrazovanja, dokazi i ispiti

Završetak obrazovanja

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete i sporta RS, Centra za stručno i umetničko obrazovanje.

* Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o stručnom obrazovanju za obrazovni profil poslovni administrator.

Neophodni dokazi

Preduslovi za izlazak na ispit:
Svedočanstvo o završenom I, II, III i IV razredu.
Uverenje o obavljenoj praktičnoj obuci u preduzeću.
Prijava za polaganje maturskog (završnog ispita).

Mesto održavanja ispita

Biro za obuku ili realno preduzeće.
Završno zvanje glasi: poslovni administrator

Područje rada — ekonomija, pravo i administracija
Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine.

Poslovni administrator — podesnost/interesovanja
Interesovanja
Prednosti:
Sklonost prema radu u kancelariji i administraciji.
Izražena sklonost prema poštovanju reda i zakonitosti, poslovne tajnosti.

Nedostaci:
Odbojnost prema poslovima koji su vezani za jedno mesto.
Odbojnost prema poštovanju reda, pravila i zakonitosti.

Sposobnosti
Neophodno:
Dobra — prosečna opšteintelektualna sposobnost; prosečna jezičko-logička sposobnost mišljenja.
Dobra brzina shvatanja i obrade (brzo preletanje dokumentacije, brzo sprovođenje naloga, rad sa pravnim propisima, statistikama, tabelama i zahtevima, na papiru ili na ekranu; dobra — prosečna sposobnost logičkog mišljenja).

Prednosti:
Sposobnost planiranja i organizacije vremena.
Dovitljivost.
Sposobnost pravovremenog reagovanja na određene situacije (rešavanje konflikata).

Znanja i veštine
Neophodno:
Stručno obrazovanje i obavljanje ovog zanimanja zahteva i određeni nivo znanja i veština. Nivo koji je veći od minimuma uglavnom je prednost.

Prosečan nivo znanja srpskog jezika kao i dobro poznavanje pravopisa, rečenične strukture i izražavanja; prosečna znanja iz matematike, sigurnost pri korišćenju osnovnih računskih operacija, računanje u decimalama, procentima i sl.
Znanje o čuvanju poslovne i službene tajne.
Prednosti:

Znanje engleskog jezika (komunikacija sa klijentima i poslovnim partnerima koji govore engleski jezik).
Znanje drugih stranih jezika kao i poznavanje rada na računaru.
Ponašanje na poslu
Neophodno:

Tolerancija, preciznost i urednost.
Odgovorno ponašanje (ophođenje prema imovini, prema zadacima).
Sposobnost prilagođavanja i saradnje (vešto ophođenje prema poslovnim partnerima, saradnja sa kolegama; timski rad).
Prednost:

Taktičnost, strpljivost, snalažljivost, dobri maniri.

Fizički (telesni) preduslovi

Funkcionisanje i mogućnost opterećivanja kičmenog stuba, nogu, ruku, šaka.
Spretnost ruku za rad sa obe ruke (pisanje na računaru).
Normalan ili korigovan vid za blizinu; normalan ili korigovan sluh.
Neurovegetativna mogućnost opterećenja.
*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti - lekarsko uverenje.

Poslovni administrator - kompetencije

Stručne kompetencije
Veštine i znanja koja se obično stiču u toku teorijskog i praktičnog obrazovanja.

Socijalne kompetencije
Lične i socijalne osobine koje za uspeh u zanimanju mogu biti od istog značaja kao i stručne kompetencije (samopouzdanje, samostalnost, postojanje stava).

Ostale specijalne kompetencije
Kompetencije koje su određene specijalno za neko radno mesto ili za neko preduzeće (npr. strani jezici, AOP znanja, korišćenje izvesnih softwerskih proizvoda, posebne tehnike ili vozačka dozvola; MS-Office-obrada teksta, MC Word; kalkulacije, tabele, MC Excel; program prezentacije Power Point; e-mail program Outlook).

*Soft Skills (socijalne kompetencije)

Izgled, strpljivost, odgovornost.
Sposobnost uspostavljanja kontakta, komunikativnost.

http://abskola.blogspot.com/2009/12/poslovni-administrator.html
Admin
Admin
Info
Info

Broj poruka : 69
Datum upisa : 19.10.2007

http://abskolanis.forumsr.net

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu